Namnlös

 

IT Upphandlarna AB - Allmänna villkor


Detta är IT Upphandlarna AB allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster och varor. Vid all kontakt med IT Upphandlarna AB så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om inget annat SKRIFTLIGEN avtalats.

 

1. Priser och betalningsvillkor

 

Alla priser är angivna i svenska kronor netto, alltså exklusive moms och exklusive frakt om detta förekommer. I förekommande fall tillkommer postförskottsavgift. Nämnda priser avser både produkter och avgifter.
om inte annat anges text eller via muntligt avtal med oss.
IT Upphandlarna AB förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering. Pris- och faktauppgifter lämnas med reservation för mellan och slutförsäljning samt tryckfel.

Försäljning till företag kan ske i vissa fall efter särskild kreditprövning mot postförskott eller faktura som förfaller till betalning tio (10) till trettio (30) dagar från faktura datum. IT Upphandlarna AB förbehåller sig rätten att vid behov göra en förnyad kreditprövning, som kan leda till att betalningsvillkoren ändras.

Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med 24% på utestående belopp, samt påminnelseavgift med lagstadgad avgift om 45 kronor. Vid kravåtgärd utgår en kravavgift på 120 kronor i tillägg till inkasso, Kfm eller rättegångskostnader.

 

2. Uppdragets omfattning


IT Upphandlarna AB ska tillhandahålla konsulttjänster, i enlighet med den uppdragsbeskrivning som framgår av avtalet.
Endast IT Upphandlarna AB:s registrerade firmatecknare får för bolagets räkning ändra uppdragets omfattning. Om fast pris har avtalats ska detta ske skriftligen.
3. Avtalstid
IT Upphandlarna AB ska utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av tjänstens tidsåtgång. Det utgör inte något avtalsbrott att uppdraget inte slutförts inom den beräknade avtalstiden.

 

4. Tjänstens genomförande


Tjänsten ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
IT Upphandlarna AB får utan kundens särskilda medgivande anlita underkonsulter vid tjänstens utförande samt vid behov byta underkonsult under avtalstiden. Vidare får IT Upphandlarna AB
utan kundens särskilda medgivande byta i avtalet omnämnd resurs eller kontaktperson. Med resurs avses den person som ska utföra uppdraget för IT Upphandlarna AB:s räkning.
Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Kunden ska tillse att han har den personal tillgänglig som behövs för att IT Upphandlarna AB skall kunna utföra uppdraget.
Kunden ska lämna IT Upphandlarna AB och bolagets underleverantörer tillgång till lokaler, maskiner, programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktions- miljöer, som är erforderliga för tjänstens genomförande. Vidare ska kunden tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

 

5. Ersättningsformer


IT Upphandlarna AB:s ersättning består av
a) ersättning för arvode enligt löpande räkning eller till fast pris,
b) ersättning för IT Upphandlarna AB:s eventuella användande av bolagets egna utrustning, programvaror och licenser,
c) ersättning för arbetet med att specificera eventuella tidrapporter och/eller projektrapporter,
d) ersättning för rese- och traktamentskostnader samt andra kostnader,
e) ersättning för restid
f) omställningsersättning för det fall kunden säger upp avtalet i förtid,
g) annan ersättning som överenskommits.
Om inte annat skriftligen överenskommits, ska tjänsten utföras i löpande räkning enligt IT Upphandlarna AB:s vid varje tid gällande prislista.
Även IT Upphandlarna AB:s kostnader debiteras enligt bolagets vid var tid gällande prislista.
Ska fast pris gälla mellan parterna måste detta skriftligen ha avtalats. Har så skett och har parterna därefter kommit överens om ändring av uppdraget eller har merarbete uppstått för IT Upphandlarna AB utan att bolaget orsakat detta, ska kunden utöver det fasta priset utge ersättning till IT Upphandlarna AB för det extra arbete och de extra kostnader som uppstått för IT Upphandlarna AB i anledning härav. Om inte annat skriftligen har avtalats ska denna ytterligare ersättning debiteras i löpande räkning enligt IT Upphandlarna AB:s vid varje tid gällande prislista.
Vid stillestånd i uppdraget, som inte beror på IT Upphandlarna AB, får bolaget debitera kunden i löpande räkning för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas.
Alla priser i detta avtal är angivna exklusive moms.

 

6. Betalning

 

Betalning debiteras i svenska kronor. Betalning kan ske mot faktura och mot postförskott. Belopp att betala avrundas alltid till närmaste hel krona.
Kredittiden vid köp mot Faktura är 20 dagar, Vid köp mot faktura görs alltid en kreditprövning utan särskild information till den undersökte. Skulder, betalningsanmärkningar eller nystartade bolag får handla via Postförskott. Som fakturaadress godkänns endast folkbokförd (privatpersoner) eller registrerad (företag) adress. Fakturering till annan adress än registrerade adress kan endast ske efter särskild prövning. Leverans kan ske till valfri adress efter godkänd kreditprövning. Vi förbehåller oss alltid rätten att neka köp mot faktura och/eller kräva betalning i förskott. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 %.
Vid köp mot postförskott tillkommer alltid expeditörens avgift för kontanthanteringen s.k. postförskottsavgift som för närvarande är 49kr.

Alla varor är säljarens egendom ända tills att de är till fullo betalda.


Utförs tjänsten i löpande räkning, har IT Upphandlarna AB rätt att få betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete.
IT Upphandlarna AB får dock begära betalt med kortare intervall om fakturerings bart arvode uppgår till i vart fall ett belopp motsvarande ett basbelopp.
Utförs arbetet till fast pris ska IT Upphandlarna AB:s ersättning för arvode erläggas enligt avtalad betalningsplan. Finns ej betalningsplan, har IT Upphandlarna AB rätt att få betalt en gång per månad för den del av ersättningen som svarar mot utfört och redovisat arbete.
För kostnader har IT Upphandlarna AB alltid rätt att få ersättning löpande.
Betalningen sker mot faktura och ska erläggas, och således finnas tillgängligt på IT Upphandlarna AB :s bankkonto, senast 30 dagar efter faktura datum. IT Upphandlarna AB har rätt till ersättning för faktureringskostnad med 50 kronor per faktura.

 

7. Dröjsmål med betalning


Betalar kunden inte i rätt tid, har IT Upphandlarna AB rätt att erhålla 24 % dröjsmålsränta från fakturans förfallodag.
IT Upphandlarna AB har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuell inkassokostnad.
Vidare har IT Upphandlarna AB även rätt att tills vidare avbryta sitt arbete till dess kunden erlagt betalning i enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller betalat förskott för framtida betalningar för IT Upphandlarna AB:s fortsatta arbete.

 

8. Sekretess och lojalitet


Ingendera parten får till tredje man utan andra partens godkännande lämna ut konfidentiell information som part erhållit från den andra parten eller som framkommit vid genomförandet av uppdraget, i annan utsträckning än vad som behövs för uppdragets genomförande. Parterna ska även se till att deras personal inte lämnar ut konfidentiell information.
Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd.
Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.
IT Upphandlarna AB får dock alltid använda uppgiften att bolaget utför uppdrag för kundens räkning vid marknadsföringsåtgärder. Vidare får bolaget utan kundens medgivande lämna ut konfidentiell information till de eventuella underleverantörer som bolaget anlitat för uppdragets genomförande.
Kunden förbinder sig att under tiden för uppdragets utförande samt för en tid av ett år därefter inte anställa eller söka anställa någon ingående i IT Upphandlarna AB:s personal som är/var anställd vid tiden för uppdragets utförande, eller lämna personligt uppdrag till sådan person.

 

9. Rätt till resultat


Om inte annat har avtalats har IT Upphandlarna AB upphovsrätt och all annan rätt till resultatet av uppdraget och kunden erhåller endast en rätt att för eget bruk utnyttja resultatet samt att vid det egna nyttjandet mångfaldiga och modifiera det. Denna kundens rätt är inte exklusiv.

 

10. Ej uppfylld förpliktelse


Om någon av parterna underlåter att uppfylla någon förpliktelse enligt avtalet, ska den andra parten skriftligen begära rättelse. Kundens skriftliga begäran om rättelse ska ske inom fjorton (14) kalenderdagar från den tidpunkt då förpliktelsen skulle ha uppfyllts.
Om underlåtenheten inte avhjälps utan oskäligt uppehåll och den är av väsentlig betydelse, har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och begära eventuellt skadestånd enligt punkten 12.

 

11. Övrigt förtida upphörande


Kunden har rätt att utan angivande av skäl säga upp IT Upphandlarna AB:s uppdrag till upphörande. Denna rätt gäller dock inte redan genomförda delar. IT Upphandlarna AB ska om så sker, få ersättning för utfört arbete, havda kostnader och den förlust, inklusive förlorade intäkter, som orsakats bolaget på grund av uppdragets förtida upphörande (omställningsersättning).

 

12. Ansvar


IT Upphandlarna AB ansvarar endast för direkta skador som orsakats av IT Upphandlarna AB eller dess anlitade underkonsulter genom grov vårdslöshet eller uppsåt. IT Upphandlarna AB:s skadeståndsansvar omfattar således inte ersättning för förlust av utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst, skadestånd eller vite eller annan indirekt skada. IT Upphandlarna AB svarar inte heller för förlust av data.
IT Upphandlarna AB svarar inte i något fall för skada som uppstått till följd av att kunden inte följt av IT Upphandlarna AB eller av bolaget anlitad underkonsults lämnade råd och anvisningar.
Inte i något fall ska IT Upphandlarna AB:s skadeståndsansvar överstiga ett halvt basbelopp.
Anspråk mot IT Upphandlarna AB ska göras gällande senast inom tre (3) månader från den dag skada inträffat eller då kunden bort få kännedom om sådan omständighet som grundar anspråk. Inte i något fall får dock anspråk mot IT Upphandlarna AB göras gällande senare än tre (3) månader efter det att uppdraget avslutats.

 

13. Force majeure och övrigt hinder


Utöver vad som anges ovan är parternas ansvar begränsat enligt följande.
Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, arbetskonflikt, sjukdom o.d., som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt detta avtal.
Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför.
Part äger dock alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än två (2) månader.

 

14. Överlåtelse av avtalet m m


IT Upphandlarna AB får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal samt även belåna utställda fakturor.
Detta avtal får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

 

15. Tvist


Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo.
Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.
Om endera parten begär det, ska dock tvisten istället avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Vid sådant förhållande skall den part som begärt att tvisten ska avgöras genom skiljedom stå för samtliga kostnader för skiljeförfarandet.
Önskar part inleda en process vid allmän domstol, ska han skriftligen meddela den andra parten detta och anmoda den parten att inom en vecka skriftligen meddela parten om skiljeförfarande istället begärs. Framställs inte en sådan begäran inom nämnd tid, ska tvisten lösas vid allmän domstol.